Ga naar de inhoud

Doulapraktijk Wonderlijk

Privacyverklaring

Doulapraktijk Wonderlijk, gevestigd aan Lekdijk 26, 4124 KC, Hagestein, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Doulapraktijk Wonderlijk
T.a.v. Janna de With
Lekdijk 26,
4124 KC, Hagestein
0641722642
info@praktijkwonderlijk.nl 
www.praktijkwonderlijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doulapraktijk Wonderlijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
     – Voor- en achternaam
     – Geslacht
     – Geboortedatum
     – Adresgegevens
     – Telefoonnummer
     – E-mailadres
     – Bankrekeningnummer
     – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Doulapraktijk Wonderlijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
     – ras
     – godsdienst of levensovertuiging
     – seksuele leven
     – gezondheid 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Doulapraktijk Wonderlijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
     – Het afhandelen van jouw betaling
     – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
         voeren
     – Om goederen en diensten bij je af te leveren
     – Doulapraktijk Wonderlijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
         zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Doulapraktijk Wonderlijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Doulapraktijk
Wonderlijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Doulapraktijk Wonderlijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën)
van persoonsgegevens:
     – Bijzondere persoonsgegevens: deze worden verwijderd aan het einde van het derde kalenderjaar na het laatste 
        bezoek dat ik breng als doula. Hieronder vallen de volgende gegevens:
              – ras
              – godsdienst of levensovertuiging
              – seksuele leven
              – gezondheid

     – Persoonsgegevens (deel 1): deze worden verwijderd aan het einde van het derde kalenderjaar na het laatste bezoek 
         dat ik breng als doula. Hieronder vallen de volgende gegevens:
              – Geslacht
              – Geboortedatum
              – Adresgegevens
              – Telefoonnummer
              – Bankrekeningnummer
              – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

     – Persoonsgegevens (deel 2): deze worden verwijderd aan het einde van het zevende kalenderjaar na het laatste
         bezoek dat ik breng als doula. Hieronder vallen de volgende gegevens:
              – Voor- en achternaam van de cliënt
              – Voor- en achternaam van de baby
              – E-mailadres
              – Geslacht van de baby
              – Geboortedatum van de baby
              – Een korte beschrijving van de begeleiding
              – Een kort geboorteverslag

Delen van persoonsgegevens met derden

Doulapraktijk Wonderlijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Doulapraktijk Wonderlijk blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Doulapraktijk Wonderlijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door
je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Doulapraktijk Wonderlijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen
over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@praktijkwonderlijk.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Doulapraktijk Wonderlijk
zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Doulapraktijk Wonderlijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Doulapraktijk Wonderlijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In het algemeen geldt dat
er passende organisatorische en technische methodes worden toegepast, zoals het beveiligen van mappen met een wachtwoord.
Zo zullen jouw gegevens maximaal worden beschermd.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op
met Doulapraktijk Wonderlijk via info@praktijkwonderlijk.nl.